FAQ

De meest gestelde vragen over BIZ

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld door gezamenlijk tijd en geld te steken in het veiliger en aantrekkelijker maken van hun winkelstraat of bedrijventerrein. In een BIZ betalen alle ondernemers een verplichte bijdrage voor activiteiten waar ze gezamenlijk van profiteren. De gemeente int de bijdrage. De vereniging of stichting die de BIZ bestuurt, ontvangt het geld in de vorm van een subsidie. Ze gebruikt de financiën om activiteiten uit te voeren die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het gebied bevorderen. Deze zijn bij de start van de BIZ vastgelegd in een activiteitenplan en in een begroting die door een meerderheid van de ondernemers zijn goedgekeurd.

Een BIZ bevordert het ondernemingsklimaat! Doordat iedereen financieel bijdraagt, blijven de kosten per ondernemer laag, verdwijnen de free riders en is er meer budget voor een langere periode (maximaal vijf jaar) waardoor de slagkracht en de continuïteit toenemen. Een BIZ leidt in veel gevallen tot meer betrokkenheid en samenwerking in het gebied. Bovendien zijn collectieve investeringen vaak goedkoper en effectiever.

Een BIZ-gebied moet een logische geografische eenheid vormen, waarbij ‘de randen’ bepalen wie wel meebetaalt en wie niet. Het kan van belang zijn voor de draagvlakmeting of een grote voor- of tegenstander wel of niet binnen de grenzen valt. Iedere gebruiker in dit gebied van een niet-woning waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, betaalt de BIZ-bijdrage. Iedereen betaalt dus mee. Op 1 januari van ieder jaar wordt geijkt wie bijdrageplichtig is en dus een rekening ontvangt. De eigenaar en/of gebruiker op dat moment is en blijft verantwoordelijk voor het betalen van het gehele jaarbedrag. Privaatrechtelijk kunnen er tussen een oude en nieuwe eigenaar en/of gebruiker gedurende het jaar afspraken gemaakt worden over de betaling.

Wel: Aan projecten rondom de thema’s schoon, heel, veilig en promotie (de plannen worden hierop getoetst door de gemeente). Niet: Aan beveiliging van individuele bedrijven, maar wel in de fysieke ruimte. Bij promotie kun je denken aan het behouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe klanten. De controle op de uitgaven ligt bij de ondernemers binnen de BIZ.

In veel gemeentes kun je differentiëren op basis van de WOZ waarde (drie waardeklassen per gebied) maar niet naar branche of aantal vierkante meters (dit is eigenlijk verdisconteerd in de WOZ-waarde). Een BIZ gebaseerd op WOZ-waardes is bewerkelijker dan het hanteren van een vast bedrag. Differentiëren maakt het moeilijker om tot meerderheden te komen, maar geeft wel de mogelijkheid meer recht te doen aan verschillen tussen bedrijven in het gebied, zoals functie, grootte, ligging, enzovoorts. In de BIZ-gebieden die deel uitmaakten van de experimentenwet werd er om praktische redenen voor een vast bedrag gekozen. Het bedrag ligt vast voor de gehele doorlooptijd van de BIZ, tenzij wordt gekozen voor heffing op basis van een percentage van de WOZ-waarde. In het laatste geval wordt ieder jaar opnieuw op 1 januari de heffing vastgesteld.

Het bedrag bepalen de ondernemers zelf in een plan, in Amsterdam in huidige BIZ-en is het tussen € 150 en € 400 per jaar. Het hoogste bedrag dat in Nederland wordt betaald is € 5.000 euro. Tip: Blijf bij het vaststellen van de bijdrage dicht bij de huidige contributie (ondernemersvereniging).

Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Wanneer een BIZ vereniging of stichting handelt als btw ondernemer kan de door leveranciers in rekening gebrachte btw afgetrokken worden. Wanneer de BIZ niet handelt als btw ondernemer (t.a.v. gemeente of derden) kan de btw worden afgetrokken onder de voorwaarden die gelden voor ondernemersverenigingen. U kunt hierover afspraken vastleggen met uw belastingadviseur.

Uitsluitend objecten met de classificatie “niet-woning”. Daarnaast kunt u aanduiden welke objecten of groepen worden uitgesloten. Het heeft de voorkeur om in de verordening alleen de soorten objecten te noemen die in aanmerking komen voor de aanslag vanuit de BIZ. Uitsplitsen naar branche kan niet, wel naar typering (bv. museum, nutsfuncties). Bij het opstellen van de BIZ wordt aangegeven of de bovenliggende etages worden meegenomen. Ook hier is de classificatie “woningen” uitgesloten en het advies is de functies te noemen die wel meebetalen aan de BIZ.

Dit is afhankelijk van de opname van de units in de WOZ administratie. Bij bedrijfsruimtes met eigen voorzieningen (bv. eigen toilet) is iedere ruimte een zelfstandig WOZ object en wordt apart aangeslagen. Bij bedrijfsruimtes met gemeenschappelijke voorzieningen wordt het gehele bedrijfsverzamelgebouw als één WOZ object gezien.

Ja, afhankelijk van de situatie kan dit voordelig zijn of juist niet. Ondernemers en eigenaren kunnen bijvoorbeeld een aparte BIZ opzetten.

De individuele WOZ-waardes mogen niet worden verstrekt door de belastingdienst, maar zij kan wel de som van de WOZ-waarden geven. In eerste instantie op basis van de conceptlijst. Dit is natuurlijk maar een indicatie, want er kunnen nog objecten bijkomen of afvallen en de WOZ-waardes worden elk jaar opnieuw bepaald en kunnen dus jaarlijks stijgen of dalen. Het is ook mogelijk om voor de volledige “levensduur” van de BIZ (max. 5 jaar) van dezelfde WOZ-waarde uit te gaan, zodat elke ondernemer of eigenaar al exact weet wat men elk jaar moet bijdragen.

Op basis van een vast bedrag per gebruiker: meer dan 50% van de stemgerechtigden heeft gestemd en twee derde daarvan heeft voor gestemd. Of een bedrag gerelateerd aan de WOZ waarde: meer dan 50% van de stemgerechtigden heeft gestemd en twee derde heeft voor gestemd. De voorstemmers moeten dan meer WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Dit verschilt per bedrijf. Een stembiljet kan in overleg naar een filiaal of hoofdkantoor worden gezonden. Wie er stemt wordt binnen het bedrijf uitgemaakt.

Indien u niet weet waar de besluiten worden genomen is het advies om zowel de filiaalmanager als het hoofdkantoor van het bedrijf aan te schrijven.

Het stappenplan EEN BIZ OPRICHTEN is een handig hulpmiddel voor ondernemers(collectieven) die in een winkelgebied of op een bedrijventerrein een BIZ willen opzetten.

Om een succesvolle BIZ op te richten, is draagvlak cruciaal. Ondernemers die een BIZ willen starten, moeten daarom een formele draagvlakmeting uitvoeren. Bij deze meting moet meer dan de helft (50%) van de in het gebied gevestigde ondernemers een stem uitbrengen. Minimaal twee derde (67%) hiervan moet daadwerkelijk vóór oprichting van de BIZ stemmen.